Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

kategoria

Brak

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm., Art.65, ust.1, pkt.2)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.)
KOGO DOTYCZY:
Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne

Autor

Maciej Pastuszek

Data utworzenia

2019-06-17, 14:57

Data publikacji

2019-06-17, 14:57

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry