Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST

kategoria

Brak

Wydział/komórka organizacyjna

Brak

Opis

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy/powiatu.
Dotacje są podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania środkami z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczonymi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Po spełnieniu wymagań określonych w ustawach regulujących kwestie wykonywania zadań publicznych, można ubiegać się o datacje, na przykład z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Dotyczy podmiotów, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Uprawniony jest każdy podmiot, który w świetle uregulowania przepisów dotyczących finansów publicznych realizuje cele publiczne, przy czym o dotacje mogą ubiegać się również podmioty niepubliczne w zakresie określonym odrębnymi ustawami.
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
3) Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1107 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 60)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Nie dotyczy
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2019-04-16, 10:14

Data publikacji

2019-04-16, 10:14

Status

Opublikowana

Do góry